fbpx

Privacyverklaring

Lauressa Maria verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die over jou en jouw gebruik van diensten zijn verzameld. Lauressa Maria stelt jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van lauressamaria.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1-2-2019. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door Lauressa Maria wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook legt het uit op welke wijze gegevens worden opgeslagen, hoe deze gegevens tegen misbruikt beschermd worden en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over het privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. Je vindt de contactgegevens aan het einde van het privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze jouw gegevens verwerkt worden, waar deze worden opgeslagen, welke beveiligingstechnieken gebruik worden en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Lauressa Maria verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Geslacht
  • Leeftijd
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Webhosting

De webhosting voor Lauressa Maria is Antagonist. Persoonsgegevens die je ten behoeve van dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Antagonist heeft toegang tot jouw gegevens om (technische) ondersteuning te bieden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Antagonist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Antagonist is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Antagonist is op basis van de overeenkomst die is gesloten, verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-mail & mailinglijsten

Lauressa Maria maakt voor reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al mijn e- mailverkeer vertrouwelijk.

De nieuwsbrief van Lauressa Maria, wordt verstuurd met Newsletter. Newsletter zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer.

Jouw persoonsgegevens worden door Newsletter beveiligd opgeslagen. Newsletter maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Newsletter behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Facturatie en boekhouden

Voor onze bijhouden van administratie en boekhouding maak ik gebruik van excel. Jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot samenwerkingen worden met niemand gedeeld. Deze gegevens worden gebruikt voor administratie.

Jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot de samenwerking worden opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt voor administratie. Jouw persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen. Alle werknemers (alleen Lauressa) zijn tot geheimhouding verplicht en zullen jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Jouw persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven gebruikt worden.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Jouw gegeven worden niet gebruikt voor (gerichte) marketing.

Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met jou op te nemen, vraag ik jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door Lauressa Maria worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics. Dit gebeurt grotendeels o.b.v. cookies.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen. lauressamaria.nl gebruikt cookies om jou te herkennen bij een eventueel volgend bezoek. Cookies stellen Lauressa Maria in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Heb je hier problemen mee? Je kunt jouw browser zo instellen dat jouw cookies niet worden opgeslagen.

Omdat ik graag wil weten hoe de bezoekers de website gebruiken, zodat het gebruik van de website geoptimaliseerd kan worden, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google. Jouw IP-adres wordt geanonimiseerd. Het valt daarom niet persoonlijk te herleiden.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lauressa Maria heeft Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan lauressamaria.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zal Lauressa Maria gedwongen zijn jouw gegevens te delen, maar Lauressa Maria zal zich binnen de mogelijkheden die de wet biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Lauressa Maria bewaart jouw gegevens zolang je klant bent. Dit betekent dat Lauressa Maria jouw klantprofiel bewaart totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit aangeeft, zal Lauressa Maria dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen Lauressa Maria facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen bewaard worden voor zolang de toepasselijke termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die ik naar aanleiding van jouw opdracht heb vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Lauressa Maria worden verwerkt. Hieronder wordt uitgelegd welke rechten dit zijn en hoe je zich je deze rechten kunt beroepen.

In beginsel stuurt Lauressa Maria om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen je te legitimeren.

Lauressa Maria houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreert Lauressa Maria geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die Lauressa Maria binnen onze systemen hanteert.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat Lauressa Maria jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Lauressa Maria verwerkt/laat verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt Lauressa Maria jou op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder deze gegevens zijn opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die verwerkt zijn/worden en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt Lauressa Maria op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die verwerkt zijn/worden die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt Lauressa Maria je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die verwerkt zijn/worden en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek.

Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuurt Lauressa Maria jou op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die Lauressa Maria heeft verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Lauressa Maria in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van lauressamaria.nl. Als je bezwaar maakt zal Lauressa Maria onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zal Lauressa Maria afschriften en/of kopieën van gegevens die verwerkt zijn/worden aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Lauressa Maria verwerkt jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met de contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Lauressa Maria behoudt te allen tijde het recht om het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Lauressa Maria reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerkt, dan word je daarvan per e-mail op de hoogte gebracht.

Contactgegevens

Lauressamaria.nl – Lauressa van Roekel
Adres op aanvraag
info@lauressamaria.nl